null

Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wilanów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023  zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia  23 grudnia 2022 roku do godz. 15.30 .
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Barbara Dżugaj, nr telefonu 22 44 43 988, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16.00 ).

Zarządzenie nr 322/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: