null

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu AB dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wilanów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2023 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu AB dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/strona do dnia 08.12.2021 roku do godz. 16:00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
    W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Monika Korzeniowska, nr telefonu 22 443 50 08, Anna Poncyliusz, nr telefonu 22 443 49 55, w godz. 8.00 – 16.00).

Zarządzenie nr 63/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Zarządzenie nr 203/2024 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniajace zarządzenie nr 63/2022

Załączniki: