null

Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w okresie od 15 maja do 20 grudnia 2023 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wesoła

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w okresie od 15 maja do 20 grudnia 2023 roku.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem www.witkac.pl do dnia 7.04.2023 roku do godz. 12:00 .
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Monika Boguś , nr telefonu 22 443 40 48, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 ).

Zarządzenie nr 818/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: