null

„Prowadzenie działalności integrującej i aktywizującej seniorów”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wesoła

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:  „Prowadzenie działalności integrującej i aktywizującej seniorów”.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl  do dnia  22 grudnia 2021 roku do godz. 15.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych , nr telefonu 22 4434055, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).

Zarządzenie nr 217/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: