null

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich, jako integralnego elementu lub kontynuacji całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą połączonego z realizacją programu profilaktycznego; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wesoła

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich, jako integralnego elementu lub kontynuacji całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą połączonego z realizacją programu profilaktycznego”

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 5 kwietnia 2024 roku do godz. 15:59.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Stępowska, nr telefonu 22 443 40 55 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00)

Załączniki: