null

Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnego Sytemu Wsparcia w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnego Sytemu Wsparcia w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 16.01.2023 roku do godz. 14.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Aneta Markowska, nr telefonu 22 443 68 96, od poniedziałku  do piątku w godz. 9.00-15.00 ).

Zarzadzenie nr 479/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: