null

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2023 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer  m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2023 roku

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 2 stycznia 2023 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Magdalena Poreda, nr telefonu 443 69 01, Jacek Sadomski nr telefonu 443 69 02, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00).

Zarządzenie nr 181/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Zarządzenie nr 1437/2023 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: