null

Dzienny Punkt Wsparcia dla Seniorów na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2024 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Dzienny Punkt Wsparcia dla Seniorów na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem: https://www.witkac.pl do dnia 2.01.2023 roku do godz. 14.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Joanna Wardak, nr telefonu 22 443 68 94 od poniedziałku do piątku w godz. 9-15).

Zarządzenie nr 192/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Załączniki: