null

Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań  o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 16 stycznia 2022 roku do godz. 12.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Bogna Dąbrowska, nr telefonu 22 443 70 81, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

Załączniki: