null

Prowadzenie Ursynowskiego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w latach 2024-2025
oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie Ursynowskiego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 16 maja 2024 roku do godz. 15:59.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Magdalena Gogacz, nr telefonu 22 443 75 25, Marcin Czempiński nr telefonu 22 443-75-22 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00).

Załączniki: