null

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023 – 2025 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem: https://www.witkac.pl do dnia 14 sierpnia 2023 roku do godz. 15:59.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marcin Czempiński, tel.: 22 4437522 w godz. od 8:30 do 16:30 i Izabela Niespodziewańska, tel.: 22 4437130 w godz. od 8:30 do 16:30).

Zarządzenie nr 1450/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: