null

„Upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego Ursynowa na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2022 roku”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego Ursynowa na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2022 roku”.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do  5 stycznia 2022 r. do godz. 23.59.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.                      W przypadku zamiaru wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć                       do Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podpisane przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów                   m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania  konkursowego oraz wymogów formalnych (tel. 22 443-72-45, od wtorku do czwartku, w godz. 9.00-15.00).

Zarządzenie nr 315/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: