null

Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych,w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2024 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych,w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 02.11.2021 r. roku do godz. 15:59.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Grzegorz Czyżewski, nr telefonu 22 443 73 95, p. Marcin Czempiński, nr telefonu 22 443 75 22, od poniedziałku do piątku w godz. 08:30 – 16:30).

Zarzadzenie nr 1891/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: