null

Prowadzenie środowiskowych form wsparcia – Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursus

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku w latach 2021 - 2024 zadania publicznego w zakresie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie środowiskowych form wsparcia – Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym.

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
    i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 14 października 2021 roku do godz. 23:59.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
    W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Maciej Ornoch, Izabela Migdal nr telefonu 224436241, 224436041 od 23.09.2021 do 14.10.2021 roku w godz. 8:00-16:00).

Zarządzenie nr 1816/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: