null

Popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego wspierających rozwój i integrację środowiska lokalnego mieszkańców Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z wykorzystaniem dowolnych form artystycznych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024  zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego wspierających rozwój i integrację środowiska lokalnego mieszkańców Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z wykorzystaniem dowolnych form artystycznych”

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl do dnia 08.01.2024 roku do godz. 16.00 .
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Kultury i Promocji: Karolina Achramowicz, nr telefonu 22 44 38 534, Dominik Stodulski, nr telefonu 22 44 38 827, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

Załączniki: