null

„Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 09.01.2023 roku do godz. 15.59.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek  m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Małgorzata Zyskowska, nr telefonu 22 44 38 707 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00).

Zarządzenie nr 333/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: