null

„Popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w działaniach kulturalno-artystycznych integrujących społeczność lokalną dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022  zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert

Nazwa zadania konkursowego: „Popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w działaniach kulturalno-artystycznych integrujących społeczność lokalną dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https:// https://witkac.pl  do dnia 10.01.2022 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Karolina Achramowicz , nr telefonu 22 44 38 534  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16.00).

Wyjaśnienie dot. zapisów § 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, punkt  4 Ogólne warunki realizacji zadania :„zakresu i sposobu realizacji obsługi organizacyjno-technicznej przedsięwzięcia; jeśli oferent planuje zrealizować projekt na terenie jednostki lub instytucji publicznej wówczas wymagana jest pisemna zgoda/ oświadczenie dyrektora/kierownika tej jednostki na udostepnienie terenu oferentowi celem realizacji zadania publicznego; zaleca się przedstawienie możliwości przeprowadzenia zadania w sytuacji ograniczeń związanych z epidemią;”.

Zarządzenie nr 264/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: