null

Działanie klubu abstynenckiego na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach
2021 – 2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:  Działanie klubu abstynenckiego  na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 10.11.2021 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Aldona Sikorska , nr telefonu 22 44 38 741, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Zarządzenie nr 1975/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: