null

Śródmieście aktywne poprzez sport dla dorosłych i seniorów; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Śródmieście aktywne poprzez sport dla dorosłych i seniorów.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl  do dnia 06.06.2022 roku do godziny 15:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście  m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Rzepka , nr telefonu 22 443 92 82, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 -12:00).

Zarządzenie ne 1265/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: