null

Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmiescie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 9 grudnia 2021 roku do godz. 1500.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Piotr Salach, nr telefonu 22 325 53 12, od poniedziałku do piątku w godz. 1300-1600).

Zarządzenie nr 111/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: