null

„Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Teraz też w Śródmieściu”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2024 roku pod nazwą: „Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Teraz też w Śródmieściu” oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Teraz też w Śródmieściu”

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 16 lutego 2024 roku do godz. 1530.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Pan Hubert Mazurek, nr telefonu 224439280, od poniedziałku do piątku w godz. 1200 - 1600).

Załączniki: