null

„Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2023 roku”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2023 roku”

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem www.witkac.pl do dnia 21 kwietnia 2023 roku do godz. 14.00.  
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Agata Izdebska, nr telefonu 22 443 92 83, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00).

Zarządzenie nr 1041/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: