null

Prowadzenie magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2023-2025, otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku w latach 2023-2025 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: prowadzenie magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2023-2025.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https:// www.witkac.pl do dnia 16.12.2022 roku do godz. 15:40.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Hubert Mazurek , nr telefonu 22 443 92 80, od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 16:00).

Zarządzenie nr 161/2023 Prazydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: