null

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2023 – 2024; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023 - 2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2023 – 2024”.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem witkac.pl do dnia 04 grudnia 2023 roku do godz. 15.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, nr telefonu 22 44 33 850, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Zarządzenie nr 1787/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: