null

Warszawska Olimpiada Młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga Południe

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Warszawska Olimpiada Młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29 grudnia 2023 roku do godz. 15:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami, nr telefonu 22 443 54 83, 22 443 52 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 ).

Zarządzenie nr 231/2024 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: