null

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. M. Paca 40 w Warszawie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2025 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. M. Paca 40 w Warszawie.

1.Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do 18 grudnia 2023 roku do godz. 15.00.
2.Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3.Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Monika Czaplarska, tel. 22 443 55 29, w godz. od 8.00 do 16.00 i Iwona Adamska tel. 22 443 52 54, w godz. od 8.00 do 16.00).

Zarządzenie nr 188/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z 31.01.2024 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Załączniki: