null

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2023 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga Południe

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2023 roku”.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 26 kwietnia 2023 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (nr telefonu 22 44 35 532, 22 44 35 156 od poniedziałku do piątku  w godz. 09:00-15:00).

Zarządzenie nr 1105/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Zarządzenie nr 1539/2023 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarządzenie nr 1105/2023 

Załączniki: