null

Dzielnia – prowadzenie podzielni i jadłodzielni w latach 2022–2023 w lokalu przy ul. Berezyńskiej 27; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe  m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2023 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych oraz zaprasza do składania ofert

Nazwa zadania konkursowego: Dzielnia prowadzenie podzielni i jadłodzielni w latach 20222023 w lokalu przy ul. Berezyńskiej 27.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 21 lutego 2022 r.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,  tel. (22) 443 55 29 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00).

Zarządzenie nr 504/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: