null

Przedsięwzięcia kulturalne aktywizujące seniorów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2022 roku oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Przedsięwzięcia kulturalne aktywizujące seniorów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 31.12.2021 r. roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych: Dominika Okoń-Kujawska nr telefonu 22 44 35 203; Agnieszka Nemska nr telefonu 22 44 35 310, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Zarządzenie nr 205/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: