null

Warszawska Olimpiada Młodzieży na Pradze-Północ; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Warszawska Olimpiada Młodzieży na Pradze-Północ

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29 grudnia 2021 roku do godz. 1600.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Sportu i Rekreacji - pokój 523 , nr telefonu: 22 44 38 044 lub 22 44 38 139, od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1200).

Zarządzenie nr 309/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłsozenia wyników

Załączniki: