null

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021 -2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15.11.2021 roku do godz. 16.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Emilia Cieślak, nr telefonu 22 443 80 27, Barbara Żewłakow, nr telefonu 22 443 80 28, Anna Markiewicz, nr telefonu 22 443 81 57, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00).

Zarządzenie nr 1987/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: