null

„Odpowiedzialni Rodzice”- realizacja programów profilaktyki uniwersalnej, skierowanych do rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży, mieszkańców dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2024 r.; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Odpowiedzialni Rodzice”- realizacja programów profilaktyki uniwersalnej, skierowanych do rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży, mieszkańców dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2024 r.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
    i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl do dnia 4 czerwca 2024 roku do godz. 10.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
    W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć
    do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Agnieszka Wołk-Pomaska, nr 22 443 98 73 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).

Załączniki: