null

Wsparcie psychospołeczne młodzieży, jej rodziców i/lub opiekunów oraz profesjonalistów świadczących pomoc na rzecz młodzieży i jej rodzin, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia w 2024 roku, otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzialnicy Ochota

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, która zostanie skierowana do dzieci i młodzieży z ochockich szkół w 2024 roku”.

Składanie ofert

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl do dnia 18.12.2023 roku do godz. 10.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Bartłomiej Lange, nr telefonu 22 443 98 74, oraz Agnieszka Wołk-Pomaska, nr 22 443 98 73 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).

Zarządzenie nr 105/2024 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: