null

„Działania kulturalne na terenie Dzielnicy Ochota zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców Warszawy”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Działania kulturalne na terenie Dzielnicy Ochota zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców Warszawy”

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https:// www.witkac.pl do dnia 29 grudnia 2023 roku do godz. 16:00 .
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Jarosław Prykiel, e-mail: jprykiel@um.warszawa.pl , nr telefonu 22 443 98 26, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 ).

Zarzadzenie nr 310/2024 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: