null

„Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako czynniki chroniące wobec: przemocy, uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia - w latach 2023 - 2024”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochoty

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach:                2023 - 2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:„Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako czynniki chroniące wobec: przemocy, uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia - w latach 2023 - 2024”

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl  do dnia 12.12.2022 roku do godz. 10:00 .
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Bartłomiej Lange , nr telefonu 22 443 98 74, oraz Jolanta Wichlińska, nr 22 443 98 73 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).

Zarządzenie nr 74/2023 Prezydenta m.st Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: