null

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www. witkac.pl do dnia 31.12.2021 roku do godz. 12.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Małgorzata Staniak, nr telefonu 22 443 98 30, Joanna Pawłowska-Koper, nr telefonu 22 443 98 29 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Zarządzenie nr 305/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: