null

Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, która zostanie skierowana do dzieci i młodzieży z ochockich szkół w 2022r., otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, która zostanie skierowana  do dzieci  i młodzieży z ochockich szkół w 2022r.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www. witkac.pl  do dnia 20 grudnia 2021 roku do godz. 16:00.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Bartłomiej Lange, nr telefonu 22 443 39 874, oraz Joanna Wichlińska, nr telefonu 22 443 98 73, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 

Zarządzenie nr 145/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: