null

Wsparcie psychospołeczne młodzieży oraz jej rodziców i/lub opiekunów oraz profesjonalistów świadczących pomoc na rzecz dzieci i ich rodzin, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia, otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie psychospołeczne młodzieży oraz jej rodziców i/lub opiekunów oraz profesjonalistów świadczących pomoc na rzecz dzieci i ich rodzin, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www. witkac.pl  do dnia 20.12.2021 roku do godz. 16:00.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Bartłomiej Lange, nr telefonu 22 443 39 874, oraz Joanna Wichlińska, nr telefonu 22 443 98 73, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 

Zarządzenie nr 105/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: