null

„Działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy osobom: pijącym ryzykownie i/lub szkodliwie, uzależnionym od alkoholu, ich rodzinom i bliskim, jako element lokalnego Systemu Wsparcia.”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2024 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

Działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy osobom: pijącym ryzykownie i/lub szkodliwie, uzależnionym od alkoholu, ich rodzinom i bliskim, jako element lokalnego Systemu Wsparcia..

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www. witkac.pl  do dnia 11.10.2021 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Bartłomiej Lange, nr telefonu 22 443 39 874, oraz Joanna Wichlińska, nr telefonu 22 443 98 73, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Zarządzenie nr 1797/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: