null

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2024 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2024 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2024 roku” oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2024 roku

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl,  do dnia 22 marca 2024 roku do godz.16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Aleksander babiński, nr telefonu 22 44 36 689, adres e-mail: ababinski@um.warszawa.pl,  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Załączniki: