null

Organizacja wspólnego śpiewania piosenek powstańczych w Parku gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy;l otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wspólnego śpiewania piosenek powstańczych w Parku gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl / do dnia 10 stycznia 2022  roku do godz. 12.00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Dariusz Sitterle, nr telefonu 22 443 67 82, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00).
     

Zarządzenie nr 257/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: