null

Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021 - 2024 zadania publicznego w zakresie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl  do dnia 19 listopada  2021 roku do godz. 16.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Izabela Dziewulska , nr telefonu 22 443 67 46 oraz Magdalena Matuszyk, nr telefonu 22 443 67 43 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

Załączniki: