null

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku w latach 2021 - 2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 03 listopada 2021 roku do godz. 16.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Izabela Dziewulska, nr telefonu: 22 443 67 46 oraz Magdalena Matuszyk, nr telefonu 22 443 67 43, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00).

Zarzadzenie nr 1903/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: