null

Kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie kompleksowej organizacji i realizacji wyjazdów integracyjno - aktywizujących dla seniorów - mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

Nazwa zadania konkursowego: Kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 9 stycznia 2024 r. do godz. 14:00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Izabela Modzelewska, nr telefonu 22 32 54 386, Patryk Utowka nr telefonu 22 325 44 09, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Załączniki: