null

Prowadzenie i obsługa miejsc typu jadłodzielnie, Dzielnia oraz zniczodzielnie dla mieszkańców Warszawy w szczególności z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Prowadzenie i obsługa miejsc typu jadłodzielnie, Dzielnia oraz zniczodzielnie dla mieszkańców Warszawy w szczególności z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 22 grudnia 2024 r. do godziny 14:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Patryk Utowka nr tel. 22 325 44 09, Julia Kurlanc nr tel. 22 325 44 01, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

Zarządzenie nr 234/2024 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: