null

Kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 22.03.2023 roku do godz. 14:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Monika Bobowska – Sucharzewska, nr telefonu 22 325 43 93, Patryk Utowka nr telefonu 22 325 44 09, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Zarządzenie nr 773/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: