null

Realizacja programu pn. „Senior – starszy, sprawniejszy”, otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza
do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programu pn. „Senior – starszy, sprawniejszy”

Składanie ofert

 • Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 9.01.2023 roku do godz. 16.00.
 • Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 • Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany
  m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Ewa Pstragowska, nr telefonu  22 32 54 435, Mateusz Gotz, nr telefonu 22 32 54 437, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 11:00).

Załączniki: