null

Realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania – podopiecznych placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania – podopiecznych placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 22.09.2022 roku do godz. 15:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ((Monika Bobowska-Sucharzewska nr tel. 32 54 393 oraz Patryk Utowka, nr telefonu 22 325 44 09, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Zarządzenie nr 1591/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: