null

Prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021 – 2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

Prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 04.11.2021 roku do godz. 14.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Monika Bobowska-Sucharzewska nr tel. 22 32 54 393, Andrzej Neuman nr tel. 22 325 43 86, od poniedziałku do piątku  w godz. 8 -16).

Załączniki: