null

Animacja życia kulturalnego oraz upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych, a także popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego wspierające rozwój i integrujące środowisko lokalne Dzielnicy Białołęka; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołęka

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Animacja życia kulturalnego oraz upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych, a także  popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego wspierające rozwój i integrujące środowisko lokalne Dzielnicy Białołęka.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/strona  do dnia 09 stycznia 2023 roku do godz. 15.30.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Edyta Dobrzelewska, nr telefonu 22 443 84 52, p. Krystyna Ordowska, nr telefonu 22 443 84 54, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00).

Załączniki: